Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Акции от индекса SOFIX на БФБ

Минимална инвестиция: Няма

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е единственият в България борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса SOFIX, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Фондът се търгува на Българска фондова борса, на London Stock Exchange, на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) и на Ljubljana Stock Exchange. Подходящ е за български и чуждестранни инвеститори, които търсят ликвидна и диверсифицирана експозиция към българския пазар и региона като цяло.

Пазар Борсов код Борсов код на Bloomberg Борсов код на Reuters ISIN
БФБ BGX BGX BU   BG9000011163
XETRA BGX GY BGXG.DE
LSE BGX LN  
LJSE    

Индикативната нетна стойност на активите на фонда (iNAV) може да намерите тук (ISIN iNAV DE000A2J0QC5).

 

Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата на инвеститорите в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните взаимни фондове са регистрирани на борса и акциите им се търгуват свободно на нея. Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF инвестира в акции на компаниите от индекса SOFIX. Това е основният индекс на българската борса и се състои от 15-те най-ликвидни компании на БФБ, като фондът инвестира във всички тях в пропорции, възможно най-близки до тези в индекса в рамките на законовите лимити. Доходността на фонда следва тази на индекса – т.е. ако българският пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност.

Фондът е пасивно управлявана колективна инвестиционна схема от отворен тип за следене на индекса SOFIX чрез метода на пълно физическо репликиране. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

Квалифицираните по проспект инвеститори могат ежедневно да закупуват и продават директно от и на фонда дялове от него на първичен пазар. Всички инвеститори могат да търгуват с дяловете на фонда на борсата (вторичния пазар).

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF получи разрешение от Комисията за финансов надзор на 19 август 2016 г. Търгува се на БФБ от 27 септември 2016 г., на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) от 10 януари 2018 г. и на London Stock Exchange от 1 октомври 2018 г. Той е организиран в пълно съответствие с европейските директиви за UCITS.

Графиката за НСА на дял по-долу представя нетната стойност на активите на дял след достигане на изискуемата по ЗДКИСДПКИ минимална НСА на фонда от 500 000 лв.

В началото на юни 2017 г. бяха приети промени в Правилата на фонда, които позволяват фондът по-близко да репликира референтния индекс. С тези промени отпаднаха ограниченията за концентрация на позициите във фонда. Поради тази причина графиката за движението на НСА на дял и индекса SOFIX, нормализирани към 1, започва от 9 юни 2017 г. – след ребалансирането му спрямо новите правила. Графиката за периода преди това може да видите тук.

 

Характеристики:

  • Диверсификация. Чрез Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF инвеститорът получава експозиция към кошница от 15-те най-ликвидни акции на БФБ. BGX осигурява лесен и прозрачен начин за инвестиране на българската борса, без да е необходимо да анализирате и следите всяка акция.
  • Ликвидност. Дяловете от фонда могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми. Маркетмейкърите на фонда поддържат котировки „купува“ и „продава“ и гарантират възможността акциите да се купуват и продават във всеки момент.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Съгласно българското законодателство печалбата от инструменти, търгувани на регулиран пазар, е освободена от данък, както за физически, така и за юридически лица.
  • По-ниски разходи. По-ниски транзакционни разходи в сравнение с инвестиране в няколко на брой отделни акции. Минималната инвестиция на борсата е 1 дял, което прави фонда достъпен както за големи институционални инвеститори, така и за малки инвеститори.

Фондът попада в категория 5 от 7-степенната скала на индикатора за риск предвид високата волатилност на Референтния индекс, който Фондът следва. Фондът е изложен на пазарен риск – възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на Референтния индекс. Други рискови фактори, относими към Фонда, които не са обхванати от индикатора:

  • Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.
  • Необичайни обстоятелства като възпрепятстване на търговията на борсата, допълнителни такси, изключително волатилни пазари и др. могат да доведат до съществени различия между представянето на Фонда и представянето на Индекса.
  • Ликвиден – рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъдат продадени притежаваните в портфейла ценни книжа.
  • Други рискове – кредитен, лихвен, данъчен, регулатoрен, политически, операционен, ценови, валутен риск, риск от концентрация, системни рискове, риск от пасивно управление на Фонда, риск при корпоративни събития, грешка от следване на Референтния индекс, събития, засягащи Референтния индекс и др.

Повече информация за рисковете може да се намери в Проспекта на Фонда.

Сценарии за резултатите 2024г.

 

 

Резултати за минали периоди

Ξ Структура на портфейла и пакет за емитиране към 23.05.2024 г. Ξ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪРВИЧЕН ПАЗАР:

Обобщена информация към 19.06.2024
Нетна стойност на активите за един дял BGN 1.2164
Нетна стойност на активите BGN 6 673 140.11
Брой дялове 5 486 189
Дялове към 19.06.2024
Издадени дялове 5 486 189
Поръчани дялове за издаване в сетълмент 20 000
Поръчани дялове за обратно изкупуване 30 000
Общо дялове 5 476 189
Поръчки на първичен пазар, получени до 15:00 часа на 19.06.2024
Поръчки за покупка на дялове (бр. дялове) 30 000
Поръчки за продажба на дялове (бр. дялове) 20 000
Доходност (%)
От началото на годината +10.16%
За предходната година +22.11%
От създаване на годишна база +2.57%

Нетна стойност на активите на дял, в лева

плъзни наляво и надясно

Динамика на НСА на дял на Expat Bulgaria SOFIX ETF спрямо инверсното представяне на SOFIX Index – нормализирано към 1

плъзни наляво и надясно

Документи

Отчети и доклади
Периодична информация
Обобщена информация за портфейла

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

Банката депозитар съхранява активите на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на фонда.

Пазар на търговия

Българска фондова борса София, ул. Три уши 6 Тел.: +359 2 937 0934 Факс: +359 2 937 0946 E-mail: bse@bse-sofia.bg Web: www.bse-sofia.bg

Борсов код: BGX

Пазар на търговия

Frankfurt Stock Exchange (XETRA) 4 Börsenplatz, Frankfurt, Germany Тел.: +49 69 211 18310 E-mail: boerse-frankfurt@deutsche-boerse.com Web: www.boerse-frankfurt.de

Пазар на търговия

London Stock Exchange 10 Paternoster Square, London, EC4M 7LS Тел.: +44 20 7797 1000 Web: www.londonstockexchange.com

Пазар на търговия

Ljubljana Stock Exchange 56 Slovenska, Ljubljana Тел.: +386 (1) 471 0211 Факс: +386 (1) 471 0213 E-mail: info@ljse.si Web: www.ljse.si

Маркетмейкър

Първа финансова брокерска къща София, ул. Енос 2, ет. 4 & 5 Тел.: +359 2 460 6400 Факс: +359 2 460 6401 E-mail: ffbh@ffbh.bg Web: www.ffbh.bg

Маркетмейкър

Бенчмарк Финанс АД София, ул. Вискяр планина 19 Тел.: +359 2 625 481 Факс: +359 2 625 388 E-mail: office@benchmark.bg Web: www.benchmark.bg

Маркетмейкър

Елана Трейдинг АД София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12 Тел.: +359 2 810 0020 Факс: +359 2 958 2562 E-mail: brokers@elana.net Web: www.elana.net

Маркетмейкър

Lang & Schwarz Breite Strasse 34, 40213 Duesseldorf Тел.: +49 211 138 40 404 E-mail: public-relations@ls-d.de Web: www.ls-d.de

Маркетмейкър

Stifel 150 Cheapside, London EC2V 6ET, Великобритания Тел.: +44 20 7710 7600 E-mail: snclientserv@stifel.com Web: www.stifel.com

Маркетмейкър

InterCapital Securities Ltd. I Masarykova 1, 10000 Zagreb, Croatia Тел.: +385 1 4825 894 Факс: +385 1 4825 869 E-mail: intercapital@intercapital.hr Web: www.inter.capital

Информационен агент в Германия

Zeidler Legal Services Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Bettinastrasse 48, 60325 Frankfurt, Germany Тел.: +49 69 99 99 97610 E-mail: contact@zeidlerlegalservices.com Web: www.zeidlerlegalservices.com

Борсов специалист за Frankfurt Stock Exchange

Steubing AG Goethestraße 29 , D-60313 Frankfurt am Main Тел.: +49 69 297 160 E-mail: info@steubing.com Web: www.steubing.com

Регулаторен адрес във Великобритания

Peterhouse Corporate Finance Limited 15 Eldon Street, London EC2M 7LD Тел.: +44 207 469 0930 E-mail: leslie@pcorpfin.com

Лице за контакт: Les Brady, Head of Operations