Документи

Презентационни материали от Expat International ETF Conference, 22 март 2018

Никола Янков, Expat – the ETF Operator in the CEE Region

Tobias Schafer, The ETF Segment of Deutsche Börse

Sándor Szalai, Keler, Post Trade Business Opportunities in the Bulgarian Local Capital Market

Expat – мениджърът на ETF фондове за ЦИЕ (Представяне на борсово търгуваните фондове на Експат, посл. актуализация 20.03.2018)

 

Документи, свързани с дейността на УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Общи условия на Експат Асет Мениджмънт

Правила за управление на риска

Политика за извършване на дейност, възлагане и най-добро изпълнение на клиентски нареждания

Правила за управление на конфиденциална информация и за предотвратяване на конфликти на интереси

Правила за личните сделки с финансови инструменти на членовете на СД, инвестиционния консултант, служителите и свързаните с тях лица

Вътрешни правила за прилагане на мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Правила за откриване и докладване на подозрителни нареждания и сделки

Процедура за подаване на вътрешни сигнали от служители на УД

Политика за разглеждане на жалби

Политика за определяне на възнагражденията в УД

Правила за легитимация и представителство при покупка и обратно изкупуване на дялове от договорни фондове

Правила за вътрешна организация и вътрешен контрол

Възможност за подаване на жалби пред КФН и други държавни органи и форми за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на инвеститора в Република България

Тарифа на Експат Асет Мениджмънт

Политика за обработване и защита на личните данни

Политика за използване на бисквитки

Ключова информация за инвеститорите Национален договорен фонд “Expat Bulgaria Short SOFIX”

Проспект на “EXPAT BULGARIA SHORT SOFIX” Национален договорен фонд

Правила на Национален договорен фонд “Expat Bulgaria Short SOFIX”

Правила за оценка и управление на риска на Национален договорен фонд “Expat Bulgaria Short SOFIX”

Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активите на национален договорен фонд “Expat Bulgaria Short SOFIX”