Договорен фонд Експат Природни Ресурси

Високорисков активно управляван фонд от глобални инструменти, концентрирани в секторите енергия, суровини, индустриални метали.

Договорен фонд Експат Глобални Облигации

Договорен фонд с консервативно портфолио от облигации с предимно инвестиционен клас (държавни и корпоративни) на емитенти от цял свят. Този фонд дава баланс между стабилност на спестяванията и потенциал за добра доходност.

Договорен фонд Експат Акции Развити Пазари

Високорисков договорен фонд с фокус върху акции на развитите пазари. Дава на инвеститорите експозиция към широка палитра от акции на първокласни емитенти – предимно от САЩ и Западна Европа.

Договорен фонд Експат Акции Развиващи се Пазари

Високорисков договорен фонд с фокус върху ликвидни акции на големи компании и индексни фондове от развиващите се пазари (Азия, Латинска Америка, Източна Европа). Подходящ е за инвеститори, които искат диверсифицирана експозиция към тези региони и търсят по-атрактивна доходност.

Експат Глобално Изкуство

Акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър, с фокус в инвестирането в предмети на глобалното изкуство, при поемане на висок риск.

Експат Бета АДСИЦ

Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), регистрирано за търговия на Българска Фондова Борса – София. Портфейлът на фонда се състои от търговски, офисни, жилищни и ваканционни имоти на ключови места в България.