Договорен фонд Експат Евро Ликвидност

Нискорисков активно управляван договорен фонд, който цели да реализира доходност от инвестиции в краткосрочни държавни и корпоративни дългови ценни книжа с падеж до 2 години, деноминирани в евро, с инвестиционен кредитен рейтинг и средна дюрация на портфолиото от година и половина. Фондът се стреми да предлага по-добра възвръщаемост в сравнение с тази на банковите депозити.

Договорен фонд Експат Природни Ресурси

Високорисков активно управляван фонд от глобални инструменти, концентрирани в секторите енергия, суровини, индустриални метали.

Договорен фонд Експат Глобални Облигации

Договорен фонд с консервативно портфолио от облигации с предимно инвестиционен клас (държавни и корпоративни) на емитенти от цял свят. Този фонд дава баланс между стабилност на спестяванията и потенциал за добра доходност.

Договорен фонд Експат Акции Развити Пазари

Високорисков договорен фонд с фокус върху акции на развитите пазари. Дава на инвеститорите експозиция към широка палитра от акции на първокласни емитенти – предимно от САЩ и Западна Европа.

Договорен фонд Експат Акции Развиващи се Пазари

Високорисков договорен фонд с фокус върху ликвидни акции на големи компании и индексни фондове от развиващите се пазари (Азия, Латинска Америка, Източна Европа). Подходящ е за инвеститори, които искат диверсифицирана експозиция към тези региони и търсят по-атрактивна доходност.