Често задавани въпроси

Ако имате въпроси относно Експат Капитал и инвестиционните инструменти на компанията, не се колебайте да се свъжете с нас.
 
1. Какво представляват дяловете на договорните фондове?
Дяловете на договорните фондове са безналични ценни книжа, регистрирани по сметки в Централен депозитар АД. Те дават на притежателя си право върху съответна част от имуществото на фонда, включително при ликвидация на фонда, както и право на обратно изкупуване.
 
2. Кой може да закупува дялове на договорен фонд?
Дялове на договорните фондове могат да бъдат закупувани от всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

3. Възможно ли е дяловете, които притежавам, да послужат като обезпечение при кредит?
Да, могат. Дяловете са безналични ценни книжа и като такива могат да послужат като обезпечение, в случай че съответната банка ги приеме.

4. Каква е разликата между емисионна стойност и цена на обратно изкупуване?
Емисионната стойност е цената, на която УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД предлага за продажба дяловете на фондовете, които управлява. Цена на обратно изкупуване е цената, на която Управляващото дружеството купува дяловете на договорните фодове.

5. Как да инвестираме?
Инвеститорите могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове на договорните фондове в централния офис на УД Експат Асет мениджмънт всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа. Поръчката се подава лично или чрез пълномощник срещу лична карта или съответно пълномощно и/или фирмени документи. Сумите за записване на дялове се превеждат по банков път по посочените по-долу сметки на фондовете или се внасят в брой в офиса на Експат Асет Мениджмънт ЕАД. Няма минимални ограничния за сумата на инвестицията.
Поръчката за записване се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване по емисионната стойност. Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка на дялове до размера на внесената от инвеститора сума, която се разделя на определената цена на един дял, основаваща се на емисионната стойност за най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката, и броят на закупените дялове се закръглява към по-малкото цяло число. С остатъка от внесената сума инвеститорът придобива частичен дял във фонда. Поръчката за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от подаването и по цената на обратно изкупуване, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването на поръчката.

8. Как бихте могли да ми гарантирате, че инвестиционната консултация, която мога да получа от вас, е напълно съобразена с интересите ми и ще ми бъде от полза?
УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД осигурява възможно най-подходящата консултация, като:
 • Разполага с лицензирани инвестиционни консултанти с опит
 • Предоставя консултация само на базата на структуриран чрез получената от Вас изчерпателна информация Ваш инвестиционен профил, който е внимателно изграден от нашите специалисти
 • Консултантите са напълно прозрачни, ясни и точни пред Вас при определянето на необходимата като вид и структура инвестиционна консултация, както и при нейното ценообразуване. Консултацията се провежда след подписването на договор и допълнително споразумение, което включва описание на инвестиционната консултация, която ще получите и таксата за това. В документите, приложени към договора са записани точните условия, на които трябва да отговаря инвестиционната консултация
 • За всички препоръки и анализи, които получавате като част от Вашата инвестиционна консултация, ще Ви бъдат предоставени подробни обяснения и детайлна аргументация от консултантите

9. Как се провежда една инвестиционна консултация? 
 • Попълвате необходимата информация за анализ на Вашия инвестиционен профил. Консултантите ще проведат разговор с Вас във връзка с предоставените данни, за да оформят специфичния Ви профил
 • Сключвате рамков договор за предоставяне на инвестиционни консултации, като за параметрите на всяка конкретна инвестиционна консултация, която Ви е необходима, според зададените цели и профила Ви, се подписва допълнително споразумение към договора
 • При определянето на необходимата Ви услуга, заедно с консултантите ще уточните формата на консултацията – устна или писмена. Писмената консултация е придружена със съответното необходимо време за обсъждане при получаването й.
 • Общата такса за цялата услуга зависи от предложената специфична за Вас консултация, като консултантите обсъждат с Вас вида на услугата и нейната цена, и предоставят услугата след Вашето съгласие и подписването на необходимите документи

10. В какво се състои разликата между консервативен, балансиран и високодоходен портфейл?
В зависимост от профила на клиента – неговата склонност да поема риск, желаната доходност, инвестиционните възможности и опит се оформят предлаганите три основни типа инвестиционни портфейли за доверително управление:
 • Консервативен портфейл, включващ инвестиране на предоставените средства в почти безрискови активи като държавни ценни книжа, отчасти корпоративни и ипотечни облигации.Те носят и по-ниска доходност, заради ограничената възможност за загуба.
 • Балансиран портфейл, характеризиращ се с диверсифициране на портфейла с ниско рискови и високо рискови активи. В групата на високо рисковите попадат инвестициите в акции. Възможната доходност е по-висока, а рискът е балансиран.
 • Високодоходен е портфейлът, който е съставен предимно от високорискови активи – основно от акции, индекси, валутни деривати и др.

11. Кой гарантира средствата на инвеститорите?
Държавата не е гарант за инвестициите в инвестиционни дружества от отворен тип. Сигурността се постига чрез: 
 • Спазване на всички закони и наредби
 • Диверсификация на инвестициите т.е. на портфейла на инвестиционното дружество – инвестиране в различни ценни книжа
 • Контрол от страна на Комисията за финансов надзор, Банката депозитар и Независимия одитор