Инфраструктура и услуги за институционални партньори

Пълен набор от white-label услуги по управление и съхранение на активи с възможност за пълно покритие на цикъла от дейности

Първокласна инфраструктура с достъп до международни пазари за търговия и сетълмент на ценни книжа

Лицензиране и администриране на фондови продукти под марката на институционалния партньор

Защо Експат?

Експат Асет Мениджмънт е най-голямата независима компания за управление на активи у нас, с глобална инфраструктура и достъп до търговия на всички пазари по света в почти всички класове активи. Компанията предоставя пълен набор от white-label финансови и инвестиционни услуги за институционални партньори от финансовата сфера:

 • Глобална инфраструктура за търговия с финансови инструменти – с реален сетълмент и доставка на книжата, без ограничения в обхвата и пазарите, които срещат индивидуалните инвеститори
 • Сетълмент и съхранение на ценни книжа от цял свят в утвърдени международни банки-депозитари – без кредитен риск към Експат, боркерите партньори или депозитарите
 • Лицензиране и администриране на фондови продукти, листинг на борсово търгувани фондове и АИФ под марката на институционалния партньор на големите европейски борси
 • Листинг на публични дружества на чуждестранни борси


Предимства на партньорството н Експат:

 • Незабавен достъп до пазари и инструменти от цял свят във всички класове активи чрез изградена инфраструктура за търговия и сетълмент и утвърдени международни партьорства и know-how
 • Без необходимост от предварителна инвестиция в човешки ресурси, технологии, време, създаване на взаимоотношения и глобална мрежа от партньори
 • Time-to-market (Времето за стартиране) става нула – чрез нас може да стартирате предоставянето на такива услуги незабавно. Единственото, върху което трябва да се фокусирате, са маркетингът и продажбите
 • Ниски до нулеви текущи разходи. Можем да предложим гъвкави ценови модели, базирани на разделяне на приходите от дейността, без да натоварваме с фиксирани разходи институционалния партньор. Така дори и малки компании могат да оперират с впечатляващо богато меню от пълноценни финансови продукти и услуги

Инфраструктура за търговия

Експат осигурява инфраструктура за търговия с финансови инструменти и деривати от цял свят за институциинални партньори (инвестиционни посредници и управляващи дружества)

 • Достъп до всички пазари по света в почти всички класове активи
 • Отлична свързаност със световни и местни брокери, банки, банки-депозитари, международни депозитари на ценни книжа, борси, маркет мейкъри, регулаторни органи, оператори на индекси, юридически кантори, информационни агенти и други институции
 • Дългогодишни бизнес отношения с над 50 брокери от повече от 20 държави, които дават възможност за много конкурентни и преференциални условия за търговия, по-тесни спредове, по-добри валутни и форуърдни курсове и висока ликвидност

Експат предоставя изпълнение на поръчки за сделки с финансови инструменти от името и за сметка на институционалния партньор (и неговите индивидуални клиенти)

 • Достъп до регулирани пазари и OTC
 • Без ограничения в обхвата на пазарите и инструментите (каквито ограничения има за ритейл инвеститори от ЕС)
 • DVP (Delivery-versus-payment) принцип на търговия и сетълмент. Това елиминира за Експат и нашите институционални партньори оперативни и кредитни рискове към международните брокери, които изпълняват сделките
 • Спестявайки на институционалния партньор ресурси и разходи за персонал, информационни системи и изграждане на международни партньорства и отношения с брокери, депозитари, регулатори и пр.

 

Сетълмент и съхранение на ценни книжа

Експат предоставя пълен набор от safekeeping/custody услуги за институционални партньори и техните индивидуални клиенти

 • Съхранение на книжата, осигурено от високорейтингови банки депозитари в Европа, извънбалансово (без кредитен риск към Експат и депозитарите)
 • Само DVP търговия (delivery-versus-payment) и реален сетълмент на книжата. Т.е. без оперативен и кредитен риск към брокери
 • Всички непазарни рискове (от оперативен и друг характер) – покрити от застраховка професионална отговорност от Colonnade Europe (Luxembourg)
 • Възможности за омнибус или сегрегирано съхранение на активите на институционалния партньор
  • Поддържане на омнибус сметки за институционалния партньор – когато той желае да води процеса по вътрешна отчетност към клиентите си
  • Поддържане на сегрегирани клиентски сметки – с възможност за цялостно обслужване от името на институционалния партньор (онбординг на нови клиенти, KYC/AML процеси, търговия и съхранение, рипортинг)
 • Прозрачност и подробен рипортинг на най-високо ниво

Доверително управление за клиенти на трети страни

Управление на инвестиционни сметки Комуникация и обслужване Отчетност

Онбординг на нови клиенти

KYC/AML процеси

Дефиниране на клиентския профил

Създаване и следване на инвестиционна стратегия

Търговия и сетълмент

Цялостно аутсорсване на обслужването на инвестиционната сметка и клиента

Достъп до анализи, инвестиционни идеи и препоръки на Експат и нашите международни партньори

В съответствие с най-добрите международни практики

Възможност за общ отчет за институционалния партньор или сегрегирано по клиенти

Потвърждения на ниво сделки

Конфиденциалност

Лицензиране и администриране на фондове под марката на институционалния партньор

Експат Асет Мениджмънт притежава богат опит и експертиза по отношение на процеса на лицензиране, допускане до търговия и администриране на фондове в Европа. С 18 фондови продукти, част от които търгувани на 4 борси (София, Франкфурт, Лондон, Любляна), Експат е единствената българска компания с инструменти, допуснати на големите европейски пазари и един от 30-те ETF оператора от цял свят, допуснати до Frankfurt Stock Exchange и London Stock Exchange. Борсово търгуваните фондове на Експат са и единствените български фондове, допуснати до Clearstream – един от големите световни депозитари на ценни книжа

Експат предлага лицензиране и администриране на борсово търгувани, договорни и алтернативни инвестиционни фондове под търговската марка на инстуционалния партньор (инвестиционни посредници и управляващи дружества).

Управление на целия процес по лицензиране Листинг на местни и чужди борси Администриране на търговия, съхранение на активи

Документално и техническо обслужване

Комуникация с регулаторни органи

Управление на процеса по допускане до търговия„

Изграждане на инфраструктура от партньорски организации за търговия и сетълмент

Осигуряване на маркет мейкъри

Създаване на условия за търговия и сетълмент

Съхранение и управление на портфолиото на фонда