Експат спестовни стратегии

Инвестиционните стратегии на Експат представляват портфейли от финансови инструменти с предварително зададена структура и инвестиционен фокус, както и препоръчителен времеви хоризонт на инвестицията, запазвайки гъвкавостта и персоналния подход на индивидуалната инвестиционна сметка.

1. Експат Защитена главница

Стратегиите от семейството „Експат защитена главница“ представляват нискорискови спестовни стратегии с 5-годишен инвестиционен хоризонт с инвестиционен фокус върху най-значимите икономики в света. Структурата на този тип инвестиционна сметка дава възможност за по-добра доходност в сравнение с традиционните спестовни продукти в същата валута, висока степен на защита на инвестираната главница, нисък кредитен и пазарен риск на инвестицията, незабавна ликвидност и защита от български рискове. 

 

Експат САЩ Защитена главница в долари

+4.8% очаквана годишна доходност в долари

Инвестиционен фокус: държавни ценни книжа с най-нисък възможен риск; ликвидни инструменти, свързани с пазара на акции в най-голямата икономика в света

 

Експат Германия защитена главница в евро

+2.0% очаквана годишна доходност в евро

Инвестиционен фокус: корпоративни облигации с много висок кредитен рейтинг; ликвидни инструменти, свързани с пазара на акции в най-голямата икономика от Еврозоната

 

Експат Великобритания Защитена главница в паунди

+2.1% очаквана годишна доходност в британски паунди

Инвестиционен фокус: държавни ценни книжа с най-нисък възможен риск; ликвидни инструменти, свързани с пазара на акции във Великобритания

 

Експат Япония Защитена главница в долари

+4.0% очаквана годишна доходност в долари

Инвестиционен фокус: държавни ценни книжа с най-нисък възможен риск; ликвидни инструменти, свързани с пазара на акции в Япония

 

Експат Китай Защитена главница в долари

+5.4% очаквана годишна доходност в долари

Инвестиционен фокус: държавни ценни книжа с най-нисък възможен риск; ликвидни инструменти, свързани с пазара на акции в една от най-бързо развиващите се икономики в света

 

За повече информация, свържете се с нас на следните контакти.

2. Expat College Fund Strategy

Стратегиите от семейството „Експат защитена главница“ представляват нискорискови спестовни стратегии с 5-годишен инвестиционен хоризонт с инвестиционен фокус върху най-значимите икономики в света. Структурата на този тип инвестиционна сметка дава възможност за по-добра капиталова печалба в сравнение с традиционните спестовни продукти в същата валута, висока степен на защита на инвестираната главница, нисък кредитен и пазарен риск на инвестицията, незабавна ликвидност и защита от местни рискове.

Хоризонт Очаквана годишна доходност Валута Мин. начална инвестиция Препоръчит. месечна вноска Инвестиционен фокус
5-15 години 5.8% EUR или USD 10 000 EUR или USD 200 EUR или USD Балансиран към високорисков портфейл от глобални облигации, американски и европейски акции и индекси, както и инструменти от развиващите се пазари

За повече информация, свържете се с нас на следните контакти.

 

3. Expat Personal Retirement Strategy

На пенсионирането не бива да се гледа единствено като функция на времето. Това трябва да е осъзнатото и планирано решение на човек да премине от активен към пасивен доход.

Expat Personal Retirement Strategy е индивидуална инвестиционна сметка с хоризонт 20+ години, чиято цел е да помогне на инвеститора да планира спокойно своето пенсиониране и да осигури стабилност в стандарта му на живот. Тази инвестиционна стратегия е подходяща за всеки, който би искал да получи значително по-голяма гъвкавост и персонализация на инвестиционните решения в сравнение със стандартните пенсионни планове. Тя е за инвеститори, които търсят дългосрочна стратегия, по-висока доходност в сравнение със стандартните спестовни продукти и защита за спестяванията си от местни рискове.

Хоризонт Очаквана годишна доходност Валута Начална мин. инвестиция Препоръчит. месечна вноска Инвестиционен фокус
20+ години 6.4% EUR или USD 20 000 EUR или USD 150-500 EUR или USD Портфейл с високорисков профил и дългосрочна стратегия за инвестиции предимно в американски компании с голяма пазарна капитализация, европейски акции, облигации, както и инструменти на развиващите се пазари.

Вижте по-детайлна презентация тук.

За повече информация, свържете се с нас на следните контакти.

4. Expat Next Generation Strategy

Като родител със сигурност се безпокоите не само за своето бъдеще, но на първо място за бъдещето на своето семейство и сигурността и финансовата обезпеченост на децата си.

Ако с 5-годишния си син посадите фиданка пред къщата, след 15 години тя ще е вече младо дърво с хубава сянка, раждащо плодове и устойчиво да продължи да расте през годините. Expat Next Generation Strategy е точно като това дърво – дългосрочен портфейл от инструменти на глобалните пазари, който има за цел да предостави сигурност и доходност на Вашите наследници, независимо от житейските ситуации. И да ги научи на отговорност към парите и разбиране за смисъла на инвестициите и спестяванията.

Expat Next Generation Strategy е индивидуална инвестиционна сметка с планиран хоризонт до 18 години, но може да бъде продължена и след това с ревизирана инвестиционна стратегия (както и да бъде прекратена по-рано, когато това се налага). След навършване на пълнолетие на наследниците могат да бъдат делегирани частични или пълни правомощия за опериране със сметката или тя да бъде прехвърлена на тяхно име.

Хоризонт Очаквана годишна доходност Валута Начална мин. инвестиция Препоръчит. месечна вноска Инвестиционен фокус
До 18 год. 6.5% EUR или USD 10 000 EUR или USD Няма Балансиран към рисков портфейл с експозиция към акции на развитите и развиващите се пазари, както и към глобални държавни и корпоративни облигации.

Вижте по-детайлна презентация тук.

За повече информация, свържете се с нас на следните контакти.

5. Expat New Home Strategy

Покупката на жилище е дългосрочно решение, изискващо сериозна инвестиция. Обикновено хората се замислят за собствен дом, след като създадат семейство и имат деца. Планирането на тази инвестиция обаче е добре да започне години по-рано, тъй като дори и с ипотека, покупката на недвижим имот винаги е свързана със самоучастие от страна на купувача. Към края на 2016 г. средната цена на апартамент в София надвишава 900 евро/кв.м., като за престижните квартали достига и 1400 евро/кв.м.

Ако все още не сте на житейския етап да имате нужда от свой дом, но смятате, че след няколко години ще бъдете изправени пред положителния проблем да избирате имот, Expat New Home Strategy е продуктът за вас. Това е индивидуална инвестиционна сметка, структурирана да ви дисциплинира плавно да спестявате от текущите си доходи, като същевременно носи добра доходност при умерено ниво на риска. Размерът и честотата на регулярните вноски зависят от клиента и неговите предпочитания и очаквания. Хоризонтът на инвестицията е 5 и повече години, но няма ограничения натрупаните спестявания да бъдат използвани и по-рано.

Хоризонт Очаквана годишна доходност Валута Начална мин. инвестиция Препоръчит. месечна вноска Инвестиционен фокус
5+ години 4.5% EUR 10 000 EUR 250 EUR Балансиран към нискорисков профил с фокус върху облигации и акции на развитите пазари.

Вижте по-детайлна презентация тук.

За повече информация, свържете се с нас на следните контакти.

6. Expat Vacation Fund Strategy

Мечтаете за екзотична почивка, околосветско пътешествие, дълга обиколка на държавите от съседния континент. Един от най-ефективните начини да осъществите плановете си е като трупате и съхранявате парите си за ваканция отделно от останалите спестявания и текущи средства. Така намалявате риска тези пари да бъдат изхарчени за нещо друго и отново да се отдалечите от своето пътуване.

Expat Vacation Fund Strategy е индивидуална инвестиционна сметка, проектирана да ускори плановете ви за почивка. Чрез нея парите ви не просто се трупат и чакат мечтаната ваканция, а работят на глобалните финансови пазари, осигурявайки балансирана доходност. За разлика от стандартния депозит, тази инвестиционна сметка няма ограничаващ период за теглене – част или цялата инвестиция може да бъде продадена по всяко време без наказателни такси.

Хоризонт Очаквана годишна доходност Валута Начална мин. инвестиция Препоръчит. месечна вноска Инвестиционен фокус
3+ години 4.2% BGN 2500 BGN 250 BGN Нискорисков портфейл с преобладаваща експозиция към облигации и малък процент акции на развитите пазари, предимно в твърди валути.

Вижте по-детайлна презентация тук.

За повече информация, свържете се с нас на следните контакти.

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Предложените стратегии представляват инвестиционни портфейли по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. Посочените очаквани доходности са изчислени въз основа на исторически обективни данни и факти за съответния клас активи и са базирани на основателни предположения за бъдещи доходности съгласно изискванията на Наредба 38. Инвеститорите трябва да имат предвид, че тези прогнози не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Представените очаквани доходности са брутни, като инвеститорът бива информиран за комисионите, таксите и другите разходи предварително при обсъждане на съответната стратегия.

Представените текстове и документи имат само информационна цел и никоя част от тях не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Представената информация е изготвена на базата на източници, които се считат за достоверни. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД не носи отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информацията.

Представените текстове и документи представляват интелектуална собственост на Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД и не може да бъдат предоставяни на трети страни без изрично писмено съгласие на Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД.