Договорен фонд Експат Акции Развити Пазари

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Акции на глобалните пазари (САЩ, Европа, Азия)

Минимална инвестиция: 100 лв. (51 евро)

Експат Акции Развити Пазари (предишно име Експат Глоубъл Екуитис) е активно управляван договорен фонд, насочен към инвестиции в акции на развитите пазари – с фокус върху САЩ и Европа. Дяловете му се търгуват в лева, но инструментът не е обвързан с валутен риск към българската валута, тъй като се състои от чуждестранни инструменти в различни валути, основно в щатски долари и евро.

Експат Акции Развити Пазари е договорен фонд от отворен тип с ежедневни котировки. Фондът е вписван в регистъра на Комисията за финансов надзор (КФН) на 20 май 2008 г. и извършва своята дейност в съответствие със ЗДКИСДПКИ и под постоянния надзор на регулатора. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите. От март 2013 г. с решение на КФН фондът е с настоящия си инвестиционен профил. За коректност на представянето в таблиците и графиките по-долу са взети предвид данните за фонда след тази промяна.

 

Предимства:

  • Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да тегли и внася средства по всяко време, без загуба на доходност.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица.
  • Динамично разпределение на капитала с цел диверсификация и намаляване на риска. Фондът съдържа в себе си десетки или стотици финансови инструменти от различни региони, икономически сектори и валути. Така инвеститорът получава експозиция към пазари, до които самостоятелно би имал достъп по трудно или при по-високи разходи. Разпределението на активите между видове инструменти, валути, пазари и икономически сектори исторически увеличава възвръщаемостта и намалява цялостния риск на инвестицията.
  • Активно и професионално управление на портфейла. Фондовете се управляват от екип от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които следят пазарите и световните икономически и политически новини. Прилага се дългосрочна инвестиционна стратегия и тактическа алокация, които да водят до по-висока очаквана доходност и балансиране на риска.
  • Инвестиция в лева с нисък праг. Фондовете на Експат инвестират във финансови инструменти от цял свят в различни валути, но дяловете им се търгуват в лева. Котировки в лева са удобство за инвеститора, като в същото време той няма риск към българската валута, тъй като фондовете инвестират приоритетно в инструменти в щатски долари и евро. Минималната инвестиция в договорните фондове на Експат е 100 лв., което ги прави подходяща форма и за месечно спестяване.
Обобщена информация към 19.11.2018
Нетна стойност на активите за един дял BGN 1 128.3016
Нетна стойност на активите BGN 4 228 050.08
Брой дялове 3 747.2694
Доходност (%)
От началото на годината -6.53%
За предходната година +3.04%
От създаване на годишна база +2.04%
Емисионна стойност на ЕДИН дял
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции по-малки от 500 000 лв. BGN 1 139.5846
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 500 000 лв. и повече BGN 1 133.9431
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 м. BGN 1 117.0186
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 м. BGN 1 128.3016

Нетна стойност на активите на дял, в лева

плъзни наляво и надясно

Документи

Периодична информация
Обобщена информация за портфейла

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

The Depository bank keeps the assets of the fund and oversees its operations and the calculation of net asset value of the fund.