Expat Greece ASE UCITS ETF

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Акции от индекса ASE (ATHEX Composite) на Athens Stock Exchange

Минимална инвестиция: Няма

Expat Greece ASE UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса ASE (ATHEX Composite) на Athens Stock Exchange, като се придържа към метода на извадково физическо репликиране. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA). Подходящ е за български и чуждестранни инвеститори, които търсят ликвидна и диверсифицирана експозиция към гръцкия пазар на акции и към региона като цяло.

Пазар Борсов код Борсов код на Bloomberg Борсов код на Reuters ISIN
БФБ GRX GRX BU   BGGRASE06174
XETRA GRX GY GRXG.DE

Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата на инвеститорите в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните взаимни фондове са листнати на борса и акциите им се търгуват свободно на нея. Expat Greece ASE UCITS ETF инвестира в акции на компаниите от индекса ASE. Това е основният индекс на акции на гръцката борса Athens Stock Exchange и е съставен от 60 компании. Фондът се придържа към метода на извадково физическо репликиране, като инвестира в по-голямата част от акциите от референтния индекс в пропорции, възможно най-близки до тези в индекса в рамките на законовите лимити. Целта е да се следва динамиката на референтния индекс, като в същото време се минимизират разходите за инвеститорите и не се инвестира в най-малките компании от индекса, които не допринасят с голямо тегло за представянето на индекса. Доходността на фонда следва тази на индекса – т.е. ако гръцкият пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност.

Фондът е пасивно управлявана колективна инвестиционна схема от отворен тип за следене на индекса ASE. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

Квалифицираните по проспект инвеститори могат ежедневно да закупуват и продават директно от и на фонда дялове от него на първичен пазар. Всички инвеститори могат да търгуват с дяловете на фонда на борсата (вторичния пазар).

Expat Greece ASE UCITS ETF получи разрешение от Комисията за финансов надзор на 1 декември 2017 г. Той е организиран в пълно съответствие с европейските директиви за UCITS.

 

Предимства:

  • Диверсификация. Инвеститорът получава експозиция към кошница от най-големите и ликвидни акции на Athens Stock Exchange. Това е лесен и прозрачен начин за инвестиране на гръцката борса, без да е необходимо да анализирате и следите всяка акция.
  • Ликвидност. Дяловете от фонда могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми. Маркет-мейкърите на фонда поддържат котировки „купува“ и „продава“ и гарантират възможността акциите да се купуват и продават във всеки момент.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Съгласно българското законодателство печалбата от инструменти, търгувани на регулиран пазар, е освободена от данък, както за физически, така и за юридически лица.
  • По-ниски разходи. По-ниски транзакционни разходи в сравнение с инвестиране в няколко на брой отделни акции. Минималната инвестиция на борсата е 1 дял, което прави фонда достъпен както за големи институционални инвеститори, така и за малки инвеститори.

Ξ Структура на портфейла и пакет за емитиране към 18.10.2018 Ξ

Обобщена информация към 18.10.2018
Нетна стойност на активите за един дял EUR 0.7317
Нетна стойност на активите EUR 160 982.00
Брой дялове 220 000
Първичният пазар е достъпен за квалифицирани по проспект инвеститори. Цената на емитиране и обратно изкупуване на първичен пазар е равна на НСА на един дял, изчислена в края на деня, в който е подадена поръчката, плюс такса за емитиране/обратно изкупуване, определена в проспекта или в договор между инвеститора и УД. Стандартната такса за достъп до първичен пазар е 2% от стойността на поръчката.
Дялове към 18.10.2018
Издадени дялове 220 000
Поръчани дялове за издаване в сетълмент 0
Поръчани дялове за обратно изкупуване 0
Общо дялове 220 000
Поръчки на първичен пазар, получени до 15:00 часа на 18.10.2018
Поръчки за покупка на дялове (бр. дялове) 0
Поръчки за продажба на дялове (бр. дялове) 0

Нетна стойност на активите на дял, в евро

плъзни наляво и надясно

Динамика на НСА на дял на Expat Greece ASE UCITS ETF спрямо ASE Index – нормализирано към 1

плъзни наляво и надясно

Документи

Периодична информация

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

Банката депозитар съхранява активите на фонда и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на фонда.

Пазар на търговия

Българска фондова борса София, ул. Три уши 6 Тел.: +359 2 937 0934 Факс: +359 2 937 0946 E-mail: bse@bse-sofia.bg Web: www.bse-sofia.bg

Борсов код: GRX

Пазар на търговия

Frankfurt Stock Exchange (XETRA) 4 Börsenplatz, Frankfurt, Germany Тел.: +49 69 211 18310 E-mail: boerse-frankfurt@deutsche-boerse.com Web: www.boerse-frankfurt.de

Маркетмейкър

Бенчмарк Финанс АД София, ул. Вискяр планина 19 Тел.: +359 2 625 481 Факс: +359 2 625 388 E-mail: office@benchmark.bg Web: www.benchmark.bg

Маркетмейкър

Lang & Schwarz Breite Strasse 34, 40213 Duesseldorf Тел.: +49 211 138 40 404 E-mail: public-relations@ls-d.de Web: www.ls-d.de

Борсов специалист за Frankfurt Stock Exchange

Steubing AG Goethestraße 29 , D-60313 Frankfurt am Main Тел.: +49 69 297 160 E-mail: info@steubing.com Web: www.steubing.com

Информационен агент в Германия

Zeidler Legal Services Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Bettinastrasse 48, 60325 Frankfurt, Germany Тел.: +49 69 99 99 97610 E-mail: contact@zeidlerlegalservices.com Web: www.zeidlerlegalservices.com