Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Акции от индекса SOFIX на БФБ – София

Минимална инвестиция: Няма

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е единственият в България борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса SOFIX, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Фондът се търгува на Българска Фондова Борса – София и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA). Подходящ е за български и чуждестранни инвеститори, които търсят ликвидна и диверсифицирана експозиция към българския пазар и региона като цяло.

Пазар Борсов код Борсов код на Bloomberg Борсов код на Reuters ISIN
БФБ – София BGX BGX BU   BG9000011163
XETRA BGX GY BGXG.DE

Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата на инвеститорите в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните взаимни фондове са регистрирани на борса и акциите им се търгуват свободно на нея. Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF инвестира в акции на компаниите от индекса SOFIX. Това е основният индекс на българската борса и се състои от 15-те най-ликвидни компании на БФБ – София, като фондът инвестира във всички тях в пропорции, възможно най-близки до тези в индекса в рамките на законовите лимити. Доходността на фонда следва тази на индекса – т.е. ако българският пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност.

Фондът е пасивно управлявана колективна инвестиционна схема от отворен тип за следене на индекса SOFIX чрез метода на пълно физическо репликиране. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

Квалифицираните по проспект инвеститори могат ежедневно да закупуват и продават директно от и на фонда дялове от него на първичен пазар. Всички инвеститори могат да търгуват с дяловете на фонда на борсата (вторичния пазар).

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF получи разрешение от Комисията за финансов надзор на 19 август 2016 г. Търгува се на БФБ – София от 27 септември 2016 г. и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) он 10 януари 2018 г. Той е организиран в пълно съответствие с европейските директиви за UCITS.

Последната изчислена индикативна нетна стойност на активите на фонда може да намерите на сайта на БФБ – София тук.

Графиката за НСА на дял по-долу представя нетната стойност на активите на дял след достигане на изискуемата по ЗДКИСДПКИ минимална НСА на фонда от 500 000 лв.

В началото на юни 2017 г. бяха приети промени в Правилата на фонда, които позволяват фондът по-близко да репликира референтния индекс. С тези промени отпаднаха ограниченията за концентрация на позициите във фонда. Поради тази причина графиката за движението на НСА на дял и индекса SOFIX, нормализирани към 1, започва от 9 юни 2017 г. – след ребалансирането му спрямо новите правила. Графиката за периода преди това може да видите тук.

 

Предимства:

  • Диверсификация. Чрез Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF инвеститорът получава експозиция към кошница от 15-те най-ликвидни акции на БФБ – София. BGX осигурява лесен и прозрачен начин за инвестиране на българската борса, вече не е необходимо да анализирате и следите всяка акция.
  • Ликвидност. BGX е на челно място по ликвидност на българската борса. Дяловете от фонда могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми. Маркетмейкърите на фонда поддържат котировки „купува“ и „продава“ и гарантират възможността акциите да се купуват и продават във всеки момент.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Съгласно българското законодателство печалбата от инструменти, търгувани на регулиран пазар, е освободена от данък, както за физически, така и за юридически лица.
  • По-ниски разходи. По-ниски транзакционни разходи в сравнение с инвестиране в няколко на брой отделни акции. Минималната инвестиция на борсата е 1 дял, което прави фонда достъпен както за големи институционални инвеститори, така и за малки инвеститори.

Ξ Структура на портфейла и пакет за емитиране към 19.06.2018 Ξ

Обобщена информация към 19.06.2018
Нетна стойност на активите за един дял BGN 1.1396
Нетна стойност на активите BGN 28 855 469.67
Брой дялове 25 320 000
Цената на емитиране и обратно изкупуване на първичен пазар е равна на НСА на един дял, изчислена в края на деня, в който е подадена поръчката, плюс такса за емитиране/обратно изкупуване, определена в проспекта или в договор между инвеститора УД. Стандартната такса за достъп до първичен пазар е 2% от стойността на поръчката.
Дялове към 19.06.2018
Издадени дялове 25 320 000
Поръчани дялове за издаване в сетълмент 0
Поръчани дялове за обратно изкупуване 0
Общо дялове 25 320 000
Поръчки на първичен пазар, получени до 15:00 часа на 19.06.2018
Поръчки за покупка на дялове (бр. дялове) 0
Поръчки за продажба на дялове (бр. дялове) 0
Доходност (%)
От началото на годината -7.12%
За предходната година +8.96%
От създаване на годишна база +7.93%

Нетна стойност на активите на дял, в лева

плъзни наляво и надясно

Динамика на НСА на дял на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF спрямо SOFIX Index – нормализирано към 1

плъзни наляво и надясно

Документи

Периодична информация

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

Банката депозитар съхранява активите на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на фонда.

Пазар на търговия

Българска фондова борса – София София, ул. Три уши 6 Тел.: +359 2 937 0934 Факс: +359 2 937 0946 E-mail: bse@bse-sofia.bg Web: www.bse-sofia.bg

Борсов код: BGX

Пазар на търговия

Frankfurt Stock Exchange (XETRA) 4 Börsenplatz, Frankfurt, Germany Тел.: +49 69 211 18310 E-mail: boerse-frankfurt@deutsche-boerse.com Web: www.boerse-frankfurt.de

Маркетмейкър

Бенчмарк Финанс АД София, ул. Вискяр планина 19 Тел.: +359 2 625 481 Факс: +359 2 625 388 E-mail: office@benchmark.bg Web: www.benchmark.bg

Маркетмейкър

Първа финансова брокерска къща София, ул. Енос 2, ет. 4 & 5 Тел.: +359 2 460 6400 Факс: +359 2 460 6401 E-mail: ffbh@ffbh.bg Web: www.ffbh.bg

Маркетмейкър

Елана Трейдинг АД София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12 Тел.: +359 2 810 0020 Факс: +359 2 958 2562 E-mail: brokers@elana.net Web: www.elana.net

Маркетмейкър

Lang & Schwarz Breite Strasse 34, 40213 Duesseldorf Тел.: +49 211 138 40 404 E-mail: public-relations@ls-d.de Web: www.ls-d.de

Борсов специалист за Frankfurt Stock Exchange

Steubing AG Goethestraße 29 , D-60313 Frankfurt am Main Тел.: +49 69 297 160 E-mail: info@steubing.com Web: www.steubing.com

Информационен агент в Германия

Zeidler Legal Services Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Bettinastrasse 48, 60325 Frankfurt, Germany Тел.: +49 69 99 99 97610 E-mail: contact@zeidlerlegalservices.com Web: www.zeidlerlegalservices.com

Регулаторен адрес във Великобритания

Peterhouse Corporate Finance Limited 15 Eldon Street, London EC2M 7LD Тел.: +44 207 469 0930 E-mail: leslie@pcorpfin.com

Лице за контакт: Les Brady, Head of Operations