Експат Бета АДСИЦ

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Инвестиции във висококачествени завършени проекти от сферата на недвижимите имоти или свободни терени в България

Минимална инвестиция: Няма

Експат Бета е акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), чието портфолио се състои от търговски, офисни, жилищни и ваканционни недвижими имоти на ключови места в България. Капиталът е напълно инвестиран в 6 проекта.

Експат Бета АДСИЦ има лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) от 23 август 2008 г. и е регистрирано за търговия на Българска Фондова Борса – София с борсов код E7P. С основен капитал от 5.14 млн. лв. това е шестият по големина фонд за недвижими имоти сред активно търгуваните на БФБ.

Експат Бета АДСИЦ няма мажоритарни или контролиращи акционери. Всички акции могат да се търгуват свободно (free float) на борсата. Акциите имат относително ниска волатилност.

Предимства на инвестициите в АДСИЦ пред директната покупка на недвижими имоти:

  • Ÿ0% данък печалба за дружеството (в сравнение с 10% за стандартните компании, които не са АДСИЦ)
  • Ÿ0% данък върху капиталови печалби
  • ŸЛиквидност, прозрачност, публичност
  • ŸРазнообразни опции за излизане от инвестицията
  • ŸВъзможности за печалба при вторична търговия с акциите на дружеството на капиталовите пазари
  • ŸГарантирани дивиденти при генерирана от дружеството печалба (мин. 90% от печалбите)
  • ŸРазходи за управление и администриране, ограничени със закон и с правилата на АДСИЦ
  • ŸРегулирано от Комисията за финансов надзор
Обобщена информация към 23.11.2017
Последна цена на затваряне BGN 0.9
Пазарна капитализация BGN 4 628 871.00
Брой акции 5 143 190

Пазарна цена, в лева

плъзни наляво и надясно

Документи

Общи събрания на акционерите

Управляващо дружество

Експат Капитал АД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Директор за връзка с инвеститорите

Никола Янков София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg

Пазар на търговия

Българска фондова борса – София София, ул. Три уши 6 Тел.: +359 2 937 0934 Факс: +359 2 937 0946 E-mail: bse@bse-sofia.bg Web: www.bse-sofia.bg

Регистратор

Централен депозитар АД София, ул. Три уши 6 Тел.: +359 2 939 1981 Факс: +359 2 939 1998 E-mail: info@csd-bg.bg Web: www.csd-bg.bg